Privacy- & cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: AIKON producties, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 769, 2812 Mechelen en ingeschreven in het K.B.O. onder nummer 0627.885.156 (hierna: AIKON).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.klikfabrik.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy & Cookie Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1 – Welke gegevens we over u verwerken

1.1.    AIKON verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:

  • Cookies ​- Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website en besturingssysteem;
  • Klantgegevens – Wanneer u gebruik maakt van de functionaliteiten van onze website, een offerte aanvraagt of een dienst bestelt, dan kunnen we de volgende informatie over u verzamelen: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de naam en het adres van uw bedrijf, BTW-nummer, bankrekeningnummer, foto of beeldmateriaal en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
  • Leveranciersgegevens ​- Wanneer u een (potentiële) leverancier bent, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
  • Communicatiegegevens – Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.

Artikel 2 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

2.1.    Algemene doeleinden:
AIKON zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:
  • Cookies – om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Klantgegevens – om uw offerte-aanvraag te behandelen, door u bestelde diensten te leveren en facturen, onze boekhouding te voeren en met u te communiceren, met als rechtsgrond de noodzaak voor de sluiting en uitvoering van een overeenkomst waarom u verzocht heeft, onze wettelijke verplichting of omdat we daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
  • Leveranciersgegevens – om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen, onze boekhouding te voeren en met u te communiceren, met als rechtsgrond de noodzaak voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst en onze wettelijke verplichting;
  • Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

2.2.    Direct marketing:

 

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten en producties, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3 - Hoe wij uw gegevens delen met derden

3.1.    AIKON doet beroep op Teamleader, Yuki, Cre@ctive en haar boekhouder als derde-dienstverlener. Indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, kunnen wij uw persoonsgegevens aan deze derde-dienstverleners overmaken. Zij zijn verwerkers in de zin van de AVG en zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken met inachtneming van onze instructies.
3.2.  AIKON doet gebeurlijk beroep op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte. Om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, eisen wij echter dat onze externe dienstverleners zich houden aan een van de overdrachtsmechanismen die zijn gespecificeerd in de GDPR en die zijn goedgekeurd door de EU-commissie. Als zodanig maken Google Inc. en MailChimp gecertificeerd gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
3.3.  Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. AIKON zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
3.4.  In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen u naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Indien u 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw klantgegevens. Uw facturatiegegevens moeten we om wettelijke redenen minstens 10 jaar na de laatste factuurdatum bewaren.

Artikel 5 – uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar ​onthaal@klikfabrik.be​, per post naar Leuvensesteenweg 769, 2812 Mechelen of via de contactformulieren op onze website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. Naast een intensieve bewustmakingstraining voor iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens, voorzien we ook in strenge toegangsbeperkingen en antivirussoftware.

In geen geval kan AIKON aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

First Party

Naam DomeinHerkomstFunctieBewaartermijn
_gid.klikfabrik.beGoogle AnalyticsDeze cookie lijkt een unieke waarde voor elke bezochte pagina op te slaan en bij te werken.1 dag
_ga.klikfabrik.beGoogle AnalyticsDeze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.730 dagen
_gat.klikfabrik.beGoogle AnalyticsDeze cookie wordt gebruikt om het aantal internetverzoeken te beperken.Tot het einde van de sessie.

Marketingcookies

Marketing cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en dienen om uw surfgedrag te volgen nadat u onze website bezocht heeft en/of om u aangepaste reclame te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derde partijen op onze website geplaatst worden. U beslist zelf of u toestemming geeft om zulke marketing cookies te plaatsen.

Naam DomeinHerkomstFunctieBewaartermijn
DSID.doubleclick. netDoubleClickDeze cookie wordt door Google gebruikt om advertenties te laten zien.7 dagen
IDE.doubleclick.netDoubleClickDeze cookie wordt door Google gebruikt om advertenties te laten zien.186 dagen

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

 

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op ​info@aikonproducties.be​, per post naar Leuvensesteenweg 769, 2812 Mechelen of via de contactformulieren op onze website.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: ​http://www.allaboutcookies.org/​

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier:

http://www.youronlinechoices.eu/​.

.